9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabındaki Metinlere Yönelik Öğretmen Görüşleri (The Views of Teachers on Reading Text in the Turkish Language and Literature Coursebook for Ninth Grade Students)

Authors

Keywords:

Turkish language and literature, course book, text choice, teachers’ views

Abstract

The aim of our study is to have teachers of Turkish language and literature evaluate the reading texts in the Turkish language and literature coursebook for ninth grade students which was used in the 2017-2018 educational year.The reading texts in the coursebook were evaluated by teachers in terms of appropriateness to subject,the language of translated texts,the appropriateness of the length of the texts to the levels of the students and the number of class hours as well as whether the reading texts reached the goals stated in the program. In the study,the prominence of coursebook and text choice was mentioned.In addition,conceptual knowledge was given.The study was carried out using the combined method as quantitative data was used along with qualitative data.Quantitative and qualitative data was obtained in the evaluation of text choice,and the data was interpreted.Based on the responses given to the interview and questionaire,it can be concluded that the teachers of Turkish language and literature liked the texts under all of the six themes-if the teachers who were indecisive in the questionaire are not taken into consideration.The fact that some texts were too long and not appropriate for the levels of some students as well as the texts not being authentic were criticised by some participants.This revealed the weak points of the texts.It is thought that the high number of indecisive teachers in the study is related to the inactive use of the coursebook by teachers as well as their being unfamiliar with the coursebook ,and lacking the thoroughness in completing the form.

References

Aydın, M. (2014). 10. sınıf Türk edebiyatı ders kitabının işlevselliği ve müfredata uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(10), 59- 74.

Creswell, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş (Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Çev. Ed.).

Ankara: Pegema Yayıncılık.

Çeçen, M. A. ve Çiftçi,Ö. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 4(2) , 200-214.

Çelik, T. (2011). Dil ve edebiyat eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Demir, C.C. (2010). Türk edebiyatı ders kitaplarının programa uygunluğunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Demir, S.ve Sinan, A. T.(2016). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapıları üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18(2),1324-1338.

Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. Şimşek, R. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan okuma metinlerinin öğretim elemanlarınca diller için Avrupa ortak başvuru metni ve işlevsel metin özellikleri kapsamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10 (3), 455-476.

Göven, N. (2010).Yeni ortaöğretim programına göre hazırlanmış 9.sınıf tarih ders kitabının öğretmen görüşleri açısında değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Güneş, F . (2013). Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1 (1), 1-12. DOI: 10.16916/aded.16014.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karatay, H.(2013). Okuma eğitimi: Kuram,uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel ve H. Karatay(Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı (s. 221-264). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınları.

Kemiksiz, Ö. (2018). Yazar ve metin tercihleri bakımından Türkçe ders kitapları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 33, 945-967.

Kılıç, A.,Seven, S.( 2008). Konu alanı ders kitabı incelemesi(7.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1605.pdf adresinden 10.05. 2019 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2017). Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9, 10, 11,12. sınıflar) öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353 adresinden19.05. 2019 tarihinde erişilmiştir.

Özbay, M.(2003). Türkçe öğretiminde hedef-amaç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi.

TÜBAR-XIII-/2003-Bahar, 59-69.

Payza, T. (2015). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Pilav, S. ve Oğuz, M. (2013). Türkçe ders kitaplarında yer alan metin türleri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (2), 16-30.

Şahin, D. ve Bayramoğlu, C. D. (2016). 2015 Türkçe öğretim programının metin tür ve tema seçimi bakımından değerlendirilmesi. TurkishStudies.11( 3), 2095- 2130.

Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 1 ( 5 ), 763-779.

Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

Türkyılmaz, M., Can, R. , Karadeniz, A.(2010). Öğrenci görüşleriyle Türk edebiyatı ders kitaplarındaki metinlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi,10(1), 113- 123.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği:görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (4), 543-559.

Yıldırım, A.,Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2019-12-31

How to Cite

ÇETİN, A. Y., & KILIÇ, S. (2019). 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabındaki Metinlere Yönelik Öğretmen Görüşleri (The Views of Teachers on Reading Text in the Turkish Language and Literature Coursebook for Ninth Grade Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), 265–281. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/63

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.