Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin empati becerilerini yordamak amacıyla geçerli,  güvenilir ve kullanışlı bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi kesitsel tarama modeli olup çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Uşak ilinde öğrenimlerine devam eden, seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 728 ortaokul 8.sınf öğrencisi oluşturmuştur. Ölçekteki maddeler için sırasıyla  “Bana hiç uygun değil”, Bana biraz uygun”, “Bana oldukça uygun”, “Bana tamamen uygun” 4’lü likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Ölçekteki maddeler yine aynı sırayla 1’den 4’kadar puanlanmış olup ölçekte ters bir madde yer almamıştır. Verilerin analizi için SPSS v.22 ve AMOS v.16 paket programlarından yararlanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) neticesinde Cronbach's alpha değeri 0.786, varyansı %44 ve model uyum indeks değerleri “mükemmel” olarak ifade edilen 7 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir.


 

Anahtar Kelimeler

Empati Empati Becerisi Ölçek Geliştirme Ortaokul Düzeyi

Makale Detayları