Ana Makale içeriği

Özet

Âşıklık/Ozanlık geleneği yüzyıllar boyunca usta-çırak ilişkisi ile aktarılarak hayatiyetini korumuş ve günümüze kadar süre gelmiştir. Geçmişten günümüze âşıklık/ozanlık geleneği farklı sebeplere bağlı olarak değişmelere uğramıştır. Sözlü kültür ortamının ürünü olan âşıklık/ozanlık geleneği, teknolojide yaşanan gelişmeler ile yazılı ve elektronik kültür ortamlarıyla tanışmış ve bu ortamlarda varlığını korumaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra âşıklık/ozanlık geleneğini ve temsilcilerini etkileyen önemli unsurlardan bir diğeri ise göçtür. Âşıklar/ozanlar, kırsalın yaratmış olduğu bunalımdan kurtulmanın yolunu sanayileşmenin yoğunlaştığı kentlere göçmekle aramışlardır. İktisadi güçlükleri aşmak ve kaliteli bir yaşam için kente göç eden âşık/ozan, geleneği kent ortamında yaşatmaya çalışmıştır. Kent yaşamına tutunmaya çalışan âşık/ozan doğal olarak kent kültürü etkisinde kalmaya başlamış ve geleneğin yöresel üslubu kaybolmaya başlamıştır. Bu bağlamda göçün, Divriğili âşıklara/ozanlara etkisi ve bu etkiler sonucunda gerçekleşen kültürel değişimler araştırmanın konusunu oluştururken, Sivas Divriği yöresine mensup beş gelenek temsilcisi ise araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bu gelenek temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile bulgulara dönüştürülmüş ve bulgular ışığında araştırma sonuçları raporlaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Değişim, göç, âşıklık, gelenek, kent

Makale Detayları