Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan göç kavramının ortaokul düzeyindeki Iraklı Türkmen öğrencileri tarafından nasıl algılandığı amaçlanmıştır. Çalışma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemine uygun olarak seçilmiş Ankara ilinde bulunan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nda tamamlayıcı öğrenim gören 15’i kız 15’i erkek olmak üzere toplam 30 Iraklı Türkmen öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin göç kavramına yönelik düşüncelerinde “savaş” ve “ölüm” kelimelerini sık kullandıkları görülmüştür. Yine öğrencilerin büyük çoğunluğu göç etme nedenleri olarak savaş cevabını vermişlerdir. Katılımcıların büyük bir bölümünün göç etmeden önceki yaşantılarından arkadaşları, okulları, ailesinin iş durumu açısından memnun olduklarını belirtmiştir. Göç kavramının öğretiminde öğretmenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Göç Sosyal Bilgiler Göç Algısı Türkmen Öğrenciler

Makale Detayları

Referanslar

 1. Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen göç: konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 2. Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Buran, B., ve Bay, A. (2002). Zorunlu içgöç: ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anatolian Journal of Psychiatry, 3 (2), 97-103.
 3. Akgür, Z. G. (1997). Türkiye’de kırsal kesimden kente göç ve bölgeler arası dengesizlik (1970-1993) (1. Ed.). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 4. Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 5. Akkayan, T. (1979). Göç ve değişme. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi. Castles, S. and Miller, M.J. (1993). The age of migration: international population movements in the modern world. New York.
 7. Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.
 8. Çelik, F. (2005). İç göçler: teorik bir analiz. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. 14(2), 167-184.
 9. Çetin, T. (2008). The Socio-economic outcomes of the last Turkish migration (1989) from Bulgaria to Turkey. Turkish Studies, 3 (7), 241-270.
 10. Çetin, T., Kılcan B., Güneş, C. ve Çepni, O.(2015). Examining secondary school students perceptions of the concept of migration: a qualitative study. International Journal of Education, 7 (3), 97-120.
 11. Demir, Ö. ve Acar, M. (1997). Sosyal bilimler sözlüğü. Ankara: Vadi yayınları.
 12. Demirci, F. (1991). Irak Türklerinin dünü-bugünü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 13. Doğanay, A. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem yayıncılık.
 14. Doğanay, H., Özcan, N. A. ve Şahin, C. (2006). Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği (4. ed.). Ankara: Gündüz Eğitim yayıncılık.
 15. Doğanay, H. (2014). Türkiye beşeri coğrafyası. Ankara: Pegem yayıncılık.
 16. Gürbüz, Ş. (2006). Kırdan kente zorunlu göçün nedenleri ve sonuçları. 8-11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Sistem Matbaacılık, ss. 211-214.
 17. Güzel, H.C. (2014). Ortadoğu’da Türkmen varlığı. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu (Eylül 2014) Bildiriler Kitabı, s.29-40.
 18. Güzel, H.C. (2016). Ortadoğu’da Türk/Türkmen varlığı. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yeni Türkiye Dergisi, 82, 144-150.
 19. İçduygu, A. ve Toktaş, S. (2002). How do smuggling and trafficking operate via regular border crossings in the Middle East? Evidence from fieldwork in Turkey. International Migration, 40 (6), 27-54. Doi: 10.1111/1468-2435.00222.
 20. Jihad, S. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının 2003 ABD-Irak savaşının, Irak Türklerine ve Türkiye’ye etkilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 21. Karpat, K.H. (2003). Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve sosyal özellikleri (çev. Bahar Tırnakçı). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 22. Kaynak, M., Yinanç, R., Şahin. C., Tomanbay, M., Safran, M., Süzal, N., Aldan, M., Özkiper, A.H. ve Aytaç, F. (1992). Iraklı sığınmacılar ve Türkiye. Ankara: Tanmak Yayınları. Kearney, M. (1996). Reconceptualizing The Peasantry: Anthropology in Global Perspective. New York: Routledge.
 23. Kılıç, G. (2014). Göç Konularının öğretiminde kullanılan yöntem-tekniklere ilişkin coğrafya öğretmenlerinin görüşleri (Ankara Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 24. Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi ve önemi. Ankara: Pegem Akademi.
 25. Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye'de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 3 (3), 163-184.
 26. Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47-57.
 27. Mutluer, M. (2003). Uluslararası göçler ve Türkiye. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 28. Nakanishi, H., Sirkeci, İ. ve Cabbarlı, H. (2008). Sorunlu bölgelerde göç. Ankara: Global Strateji Enstitüsü.
 29. Ozankaya, Ö. (1980). Toplumbilim terimleri sözlüğü (2. ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 30. Öner, N. A. (2015). Küreselleşme çağında göç. (N. A. S. Gülfer Ihlamur-Öner, Dü.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 31. Şahin, S. (2007). Geçmiş, günümüz ve gelecekte nüfus gerçeği. Ankara: Gazi Kitabevi.
 32. Toros, A. (2008). Sorunlu bölgelerde göç. Global Strateji Enstitüsü, Ankara.
 33. Tuna, F. (2013). What do students have in their mental maps aout the concept of migration an analysis from Turkey. The International of Social Sciences, 9 (1), 62-70.
 34. Tümertekin, E., ve Özgüç, N. (2002). Beşeri coğrafya (İnsan, Kültür, Mekan). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 35. Uludağ, H. (2016). Suriyeli mültecilerin zorunlu göç deneyimleri:Ankara örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. Saraçlı, M. (2011). Uluslararası hukukta yerinden edilmiş kişiler. Ankara: Adalet Yayınevi. Yalçın, C. (2002). Çokkültürcülük bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine göç. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 45-60.
 36. Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 37. Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 38. Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Turkish Studies, 9 (2) 1685-1704.