KPSS/ÖABT Türkçe Öğretmenliği Sorularının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi (Question Classification According to The Renewed Bloom Taxonomy: KPSS / ÖABT - Questions About Teaching Turkish)

Authors

Keywords:

Turkish, Revised Bloom's Taxonomy, Teaching Field Knowledge Exam, KPSS, ÖABT

Abstract

The purpose of this study is to examine the Turkish Questions in the Turkish Language Teaching Field Knowledge Exam asked between 2013 and 2018, according to the Revised Bloom taxonomy. The documents for the study, which was carried out in the form of document analysis, one of the qualitative research designs, were obtained from the Student Selection and Placement Center. Descriptive analysis technique in accordance with the qualitative method was used to examine the questions in the documents. In order to increase the validity of the study, 2 field experts were asked to classify the questions and the findings were tabulated by comparing with the researcher's classifications. As a result of the research conducted, it was seen that the most questions in the cognitive process dimension were at the recall level and there were no questions at the creation level. On the other hand, in the knowledge dimension, it was found that metacognitive information questions were most common. Based on these results, it was suggested that the question preparers should increase the application and evaluation level questions for the cognitive processes and operational type questions for knowledge related subjects.

References

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya yönelik nasıl sorular

soruyoruz?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.

Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye’de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 749-772.

Arı, A. (2013). Bilişsel alan sınıflamasında Yenilenmiş Bloom, SOLO, Fink, Dettmer taksonomileri ve uluslararası alanda tanınma durumları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 259-290.

Ateş, S., Güray, E., Döğmeci, Y. & Gürsoy, F.F. (2016). Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-13.

Avşar, G. & Mete, F. (2018). Türkçe öğretim programlarında kullanılan fiillerin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre sınıflandırılması. Karaelmas Journal of Educational Sciences, (6), 75-87.

Başbay, M. (2007). Yenilenmiş taksonomiye göre düzenlenmiş öğretim tasarımı dersinde projeye dayalı öğretimin öğrenme ürünlerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 1(8), 65-88.

Beyreli, L. & Sönmez, H. (2017). Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların odaklandığı araştırma konuları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(22), 213-229.

Bloom, B.S., Englehart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. & Krathwohl, D. R. (1956). The taxonomy of educational objectives, handbook I: The cognitive domain. New York: David McKay Co., Inc.

Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom

Taksonomisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(142), 3-14.

Çeçen, M. A. & Kurnaz, H. (2015). Ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki tema değerlendirme soruları üzerine bir araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 109-132.

Çeliktürk Sezgin, Z. & Gedikoğlu Özilhan, Y.G. (2019). 1-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metne dayalı anlama sorularının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 353-367.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol Kültür Merkezi Yayınları.

Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.

Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Durukan, E. & Demir, E. (2017). 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine göre sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1619-1629.

Durukan, E. (2009). 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri anlamaya yönelik sorular üzerine taksonomik bir inceleme. Milli Eğitim Dergisi, 181, 84-93.

Eroğlu, D. & Sarar Kuzu, T. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80.

Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırladığı soruların yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 965- 982.

Güftâ, H. & Zorbaz, K.Z. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi yazılı sınav sorularının düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 205- 218.

Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji sorularının ölçme araçlarına ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 150-165.

Karaman, M. & Bindak, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi. Current Research in Education, 3(2), 51-65.

Kocaarslan, M. & Yamaç, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi sınavlarında sordukları metne dayalı anlama sorularının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 431-448.

Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: an overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218.

Kutlu, Ö. (1999). İlköğretim okullarındaki Türkçe ders kitaplarındaki okuma parçalarına dayalı olarak hazırlanmış sorular üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim Dergisi, 23(11), 14-21.

Sarar Kuzu, T. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 58-76.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.

Şanlı, C. & Pınar, A. (2017). Sosyal bilgiler dersi sınav sorularının Yenilenen Bloom

Taksonomisine göre incelenmesi. Elementary Education Online, 16(3), 949-959.

Tanık, N. & Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının Yenilenmiş Bloom

Taksonomisi’ne göre incelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi, 4(4), 235-246.

Topçu, E. (2017). TEOG tarih sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 321-335.

Tuğrul, B. (2002). Bloom’un taksonomik süreçlerine etkileşimci taksonomi açısından bir bakış. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 267-274.

Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 14-22.

Yıldırım, A. & Şimşek, A. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2021-04-23

How to Cite

İNEL, Özlem, & TOPÇUOĞLU ÜNAL, F. (2021). KPSS/ÖABT Türkçe Öğretmenliği Sorularının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi (Question Classification According to The Renewed Bloom Taxonomy: KPSS / ÖABT - Questions About Teaching Turkish). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(1), 78–87. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/106

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.