Köy ve Kent Değişkenlerine Göre Ortaokul Öğrencilerinin Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (A Research on the Views of Rights of Middle School Students According to Village and City Variables)

Authors

Keywords:

village, city, socio-economic level, children's rights

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of the village and the urban environment, which have differences in socioeconomic and cultural aspects, in the direction of the 6th and 7th grade students' knowledge of the their own rights and how to use them and to identify the problems. The research group consisted of 60, 6th and 7th grade students, 30 of whom attended a village primary school in the province of Rize and 30 of them attended a primary school in the city center in the 2018-2019 academic year. In this study, qualitative method was preferred for the purpose of the study. In the study, the case (fact) pattern was used from the qualitative research designs. Research is limited to observation and interview from data collection tools. At the end of the study, it was concluded that there is a significant difference in success in favor of the city in terms of freedom of expression between village and city students. The socio-economic and cultural conditions offered to the students and their families are effective. The socio-economic and cultural conditions offered by the city and village to the students and their families are effective. When the opinions of the students about children's rights are examined, it is concluded that female students' attitudes towards children's rights and violations of these rights are more sensitive. It was concluded that the level of knowledge of children about children's rights did not differ between village and urban schools and students considered the biggest problem of children's rights as not being able to benefit from the right to education.

References

Aral, N. ve Gürsoy, F. (2001). Çocuk hakları çerçevesinde çocuk hakları ve istismarı, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151(5), 1-25.

Aydın, A. ve Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37(164), 21- 30.

Cılga, İ. (2001). Demokrasi insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli Eğitim Dergisi, 151(16.02), 2011.

Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 233.

Erbay, E. (2013). Çocukların katılım hakkı üzerine bir Türkiye değerlendirmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 38-54.

Erdil, Z. (2010). Sosyo-ekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 17(1), 72-78.

Kaya, S. Ö. (2011). Öğretmen adaylarının çocuk hakları ile ilgili görüşleri Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kıral, B. (2018). “Köy Ve Kent Okullarındaki Öğrencilerin Çocuk Haklarına Ve Haklarının İhlaline İlişkin Görüşleri”. Y. Karaman Kepenekci , P. Taşkın (Ed.) Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl Çocuk Hakları Eğitim Hukuku Vatandaşlık Eğitimi içinde (s.147-159). Ankara: Pegem Yayınları.

Nayır, F. ve Kepenekci, Y. K. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında çocukların katılım hakları. İlköğretim Online, 10(1), 160-168.

Oğuz, S. (2013). “Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde hukuk okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Oğuz, S. H. ve Demir, F. B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-17.

Özyıldırım, T. (2007). “Ankara ili ilköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanma durumlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Polat, B. D., Ersoy, Ö. A., ve Toran, M. (2017). Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186-215.

Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62.

Şensoy, N. (1949). Çocuk suçluluğu-küçüklük-çocuk mahkemeleri ve infaz müesseseleri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 15(1), 95-166.

Topsakal, C. ve Ayyürek, O. (2012). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilerin çocuk haklarını kullanmaları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 3 (2), 37-53.

TÜBA (2018) Türkçe bilim terimleri sözlüğü. Erişim tarihi: 14.12.2018 http://www.tubaterim.gov.tr/

Türkyılmaz, M., Kuş, Z. (2014). İlköğretim 100 temel eserde çocuk hakları. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 39-63.

Unicef (1989) “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Önsöz”. Erişim tarihi: 27.03.2019 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Türkiye'de çocuk koruma sisteminin genel olarak değerlendirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(18), 43-58.

Yurtsever, M. (2009). “Ebeveyn çocuk hakları tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve anne babaların çocuk haklarına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi”. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Published

2019-08-30

How to Cite

TORLAK, V. (2019). Köy ve Kent Değişkenlerine Göre Ortaokul Öğrencilerinin Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (A Research on the Views of Rights of Middle School Students According to Village and City Variables). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(2), 182–195. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/57

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 

You may also start an advanced similarity search for this article.