Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı, ortaokul seviyesinde örgün eğitime devam eden kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik görüşlerini ortaya koymak ve özel gereksinimli öğrenciler için sınıf içi uygulamalar yapan sosyal bilgiler öğretmenlerine öğrenci algıları ile yol gösterebilmektir. Araştırmada nitel araştırma yönteminden, olgu bilim (fenomenoloji) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya il merkezindeki 3 ortaokulda öğrenim gören 15 özel gereksinimli öğrenci oluşturmuştur. Yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanan araştırma verileri betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine, öğretmene, sosyal bilgiler öğretmenine yönelik olumlu metaforlar geliştirdikleri; sosyal bilgiler dersini sevdikleri ve sosyal bilgiler dersinin konularını söyleyebildikleri görülmüştür. Ayrıca sosyal bilgiler dersinin öğretmen merkezli işlendiği ve daha fazla aktif öğrenmeye yönelik işlenmesi yönünde bulgular saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında çalışma grubundaki kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik olumlu görüşlerinin olduğu ve dersin işlenişine yönelik önerileri tespit edilmiştir.  Araştırma sonuşları doğrultusunda kaynaştırma öğrencileri için sosyal bilgiler dersinde sınıf ortamının ve dersin işlenişinin onların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi önerileribilir.

Anahtar Kelimeler

sosyal bilgiler kaynaştırma eğitimi kaynaştırma öğrencileri olgubilim

Makale Detayları