Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmanın amacı, 2013 – 2018 yılları arasında Türkçe Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavında çıkan Türkçe sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre inceleyerek, soruları bilişsel süreç ve bilgi boyutunda sınıflamasını yapmaktır. Amaca uygun olarak nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesine uygun olarak gerçekleştirilen araştırmanın dokümanları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden elde edilmiştir. Dokümanlarda yer alan soruların incelenmesinde nitel yönteme uygun olarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak için 2 alan uzmanından soruları sınıflaması istenmiş ve sınıflamalar karşılaştırılarak bulgular tablolaştırılmıştır. Gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, bilişsel süreç boyutunda en fazla sorunun hatırlama düzeyinde olduğu ve yaratma düzeyinde soruya yer verilmediği görülmüştür. Diğer taraftan, bilgi boyutunda ise en fazla üst bilişsel bilgi türünde sorulara yer verildiği saptanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle soru hazırlayıcılara bilişsel süreç boyutunda uygulama ve değerlendirme düzeyinde, bilgi boyutunda ise işlemsel türdeki soruların arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Türkçe yenilenmiş Bloom taksonomisi öğretmenlik alan bilgisi sınavı KPSS Doküman İncelemesi

Makale Detayları