Bulmaca Tekniği İle Kelime Öğretimi (Vocabulary Teaching With Puzzle Technique)

Authors

  • Erol DURAN
  • Tufan BİTİR

Keywords:

vocabulary teaching, active vocabulary, puzzle

Abstract

This research aims to investigate the effect of puzzle and vocabulary teaching techniques on vocabulary acquisition of fourth grade students in primary school. Towards this aim, the following questions were asked: "Is there a meaningful difference between the posttest scores of the students in the experimental and control groups?", "Is there a difference between the posttest scores of the experimental group and the retention scores?", "Is there a difference between the posttest scores of the control group and the retention scores?", "What are the opinions of students on vocabulary teaching techniques with puzzle?" In the study, a quantitative model with qualitative support was used.The first study group consisted of 60 elementary school fourth grade students. The second study group, consisted of 15 students selected from the experimental group through stratified sampling. The data for the experiment group of the research, were collected with four different puzzles in which 10 related bales of technology and science were involved. The data for the control group was collected through teaching by finding the meanings of the same words from the dictionary At the end of the application, a study paper was distributed to the students and students are required to use the words they learn in sentences. Then semi-structured interview form was applied to students selected through stratified sampling from the experimental group. In the research 1-3. t-test was applied to sub-problems, in the fourth sub-problem, thematic coding technique is used. According to the results of the research, it can be said that the puzzle applied to the experimental group and the vocabulary teaching technique are a very effective technique compared to the vocabulary teaching using the dictionary applied to the control group.

References

Aksan, D. (1990). Her Yönüyle Dil. Ankara: TTK Yayınları.

Arslan, S. (2012). İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretiminde bulmacaların öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

Aydemir, E. (2012). Çevrimiçi bulmaca kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Barın, E. (2005). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Hütad, (1), 19-30.

Bitir, T. (2017). Bağlam temelli kelime öğretim yönteminin kelime kazanımına katkısı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi, 92, 19-26. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). Londra: Sage.

Demirel, Ö. (2013). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi. Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

Ergin, M. (1986). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Eren, G,A. (1998). İlköğretim okullarının 4. Sınıf fen bilgisi öğretiminde araç-gereç (deney yaprakları) ve bulmaca tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına katkısı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.

Güneş, F. (2013). Kelimelerin gücü ve zihinsel sözlük. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 1–24.

Gürdal, A. ve Arslan, M. (2011). Oyun ve bulmaca etkinlikleriyle yabancılara Türkçe kelime öğretim yöntemi.1 st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, May 5-7 2011, p.36-50. Sarajevo

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58b135c2d4 dd7.96559431, Erişim Tarihi: 25.02.2017

Karakuş, İ. (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları. Karakuş, İ. (2005). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Can Yayıncılık.

Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1),141-153.

Kaya, Ü. ve Yapıcı, Ş. (2007). İlköğretim 1. kademede oyun tekniğinin İngilizce öğretimine katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Kaymakçı, S. (2017). Sosyal bilgiler dersinde bulmaca kullanıyorum. Journal of Inquiry Based Activities, 2(2), 86-99.

Köstüklü, N.(2001). Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi. Konya: Günay Ofset Matbaacılık.

MEB, (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB, (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB, (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8.Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB, (2018). Türkçe dersi öğretim programı (1-8.Sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Nurlu, M. ve Sarıca, A. (2015). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki sözcük çalışmalarının yöntem-teknik ve Türkçe öğretimi kazanımları açısından incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(10), 19-37.

Özbay, M.( 2009). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.

Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.

Pehlivan, A. (2003). Türkçe kitaplarında sözcük dağarcığını geliştirme sorunu ve çözüm yolları. Dil Dergisi, 122, 84-94.

TDK, (2005). Türkçe Sözlük (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını.

Uçar, S. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerden haberdar olma ve kullanma sıklıkları düzeyleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Yağcı, E., Katrancı M., Erdoğan ve Ö., Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 2, 1-12.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İNTERNET ERİŞİMLERİ:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b46856 e7cc2c1.02853823, Erişim Tarihi: 02.05.2018

Published

2018-08-30

How to Cite

DURAN, E., & BİTİR, T. (2018). Bulmaca Tekniği İle Kelime Öğretimi (Vocabulary Teaching With Puzzle Technique). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(2), 14–40. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/35

Similar Articles

<< < 1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.